เชื่อมต่อกับเรา SWU-MECH-ENG

         

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Mechanical Engineering)

เชื่อมต่อเพื่อดูประกาศรับสมัคร

ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Engineering (Mechanical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.Eng. (Mechanical Engineering)

เชื่อมต่อเพื่อดูประกาศรับสมัคร

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ph.D. (Mechanical Engineering)

เชื่อมต่อเพื่อดูประกาศรับสมัคร